www.iorenovasjon.no

Deponi

På jakt etter nytt deponi

Indre Østfold Renovasjon har kontaktet sine eiere med spørsmål om nye, egnede arealer til deponi. Indre Østfold Renovasjon drifter i dag et deponi på Stegen i Askim som om ca. 10 år vil være fylt opp. «Det er stort behov for økt deponikapasitet på Østlandet i årene framover» uttaler styreleder i Indre Østfold Renovasjon Øivind Juel, «og det er først og fremst såkalt inert avfall som knust betong, jordmasser, lett forurensede jordmasser osv som i dag skal deponeres på dertil godkjente områder.»

 

IØR ønsker allerede nå å starte en prosess for å finne egnede områder som kan erstatte deponiet på Stegen når dette er oppfylt. I den forbindelse er de syv eierkommunene utfordret på å vurdere om det finnes arealer i kommunen som kan være egnet til nytt deponi.

Krav til et slikt område vil være svært avhengig av beliggenhet, tilgjengelighet og klargjøringskostnader, men så langt er det lagt følgende føringer for utvelgelsen:

·         - Ønsket volum på minst 1 000 000 m3 (ravinedal, nedlagt pukkverk e.l.)

·         - Rimelig nærhet til E18 eller annen hovedvei

·         - Gi rimelige muligheter for tetting av bunn eller oppsamling av sigevann

·         - En viss avstand til (tett)bebyggelse

Styret i IØR har bestemt at styreleder Øivind Juel i samarbeid med administrasjonen skal starte arbeidet med å søke etter mulige deponiarealer.

Se brev sendt til eierkommunene


Kontaktperson:           Øivind Juel    tlf. 915 44 291.